با دعوت از دوستان خود اعتبار هدیه دریافت کنید

با به اشتراک گذاری کد معرف خود بین دوستان، فامیل و شبکه های اجتماعی هدیه بصورت

"اعتبار کیف پول" دریافت نمائید. بدین صورت که دوستانتان، کد معرف شما را هنگام تکمیل

ثبت نام در قسمت مربوطه وارد نموده و بلافاصله
کیف پول  آنها به مبلغ 6 هزار تومان شارژ

خواهد شد. بعد از خرید دوستانتان از فروشگاه آلیار مبلغ 
4 هزار تومان به  کیف پول معرف

اضافه خواهد شد.

" آلیار حس خوب خرید "